: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

7 ธันวาคม 2555

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 29 (1/2556)


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 29 (1/2556) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 - วันที่ 16 มกราคม 2556 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยผู้ที่ประสงค์จะทดสอบต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น จากนั้นให้ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบผ่านธนาคาร ในระบบ Teller Payment ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ โดยกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

1 ความคิดเห็น:

 1. 1. คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา การบัญชี พร้อมข้อสอบเก่าจำนวน 10 ภาค
  ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา
  1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
  2. ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับและค่าเผื่อ
  3. สินค้าคงเหลือ
  4. ค่าเสื่อมราคา
  5. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
  6. รายการปรับปรุง
  7. งบชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
  8. ต้นทุนจำนวนกำไร
  9. งานสั่งทำ
  10. ต้นทุนมาตรฐาน
  11. หน่วยเทียบสำเร็จรูป
  12. การตัดสินใจ

  2. คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา กฎหมาย พร้อมข้อสอบเก่าจำนวน 10 ภาค
  ภายในประกอบด้วยเนื้อหา
  1. กฎหมายห้างหุ้นส่วน
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. อากรแสตมป์
  6. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  3. คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา สอบบัญชี พร้อมข้อสอบเก่าจำนวน 10 ภาค
  ภายในประกอบด้วยเนื้อหา
  1. พื้นฐานการทำงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
  2. การเขียนรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
  3. การจัดทำกระดาษทำการชนิดต่างๆ
  4. การจัดทำแนวการสอบบัญชี

  สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ
  1. คู่มือที่บรรจุเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ออกสอบ
  2. ข้อสอบเก่าจำนวน 10 ภาคล่าสุด พร้อมเฉลยคำตอบโดยละเอียด/
  3. ซีดีประกอบคำบรรยายประกอบเนื้อหาของหนังสือ
  4. ซีดีเฉลยข้อสอบเก่าอธิบายทีละตัวเลือกอย่างละเอียด /
  ทำให้ผู้เข้าสอบทราบเหตุผลว่าทำไมแต่ละตัวเลือกจึงถูก/ผิด

  คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( Tax auditor ) พร้อมข้อสอบ
  ( สอบ 3 วิชา วิชาละ 1,500 บาท )


  โทร. 089-605-4645 หรือ
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor , แนวข้อสอบ TA , TA วิชาสอบบัญชี , หนังสือ CPA , หนังสือภาษี ,หนังสือบัญชี

  ตอบลบ