: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 112 อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 550 อัตรา [คลิกที่นี่]

:

15 ธันวาคม 2557

กรมศุลกากร ประกาสรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 34 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

กรมการท่องเที่ยว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 20 มกราคม 2558

กรมการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558

12 ธันวาคม 2557

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 60 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 30 มกราคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

26 พฤศจิกายน 2557

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักกายาภาพบำบัดปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ และนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิายน - 3 ธันวาคม 2557


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 26 ธันวาคม 2557

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558